การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าและการบริการ

109009-imagepng-159867
ก่อนการซื้อควรได้มีการเปรียบเทียบราคาสินค่าหรือบริการที่จะได้รับ บางครั้งอาจพบว่าราคาสูงเกินไป บางครั้งสิ้นค้าหรือบริการเหล่านั้นไม่สามารถสนองความต้องการของเรา ถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่อาจตัดสินใจได้ การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าจะช่วยให้ได้ทราบว่าสมควรซื้อหรือไม่
ในการเปรียบเทียบราคาจะต้องพิจารณาถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ บริการ และนโยบายของบริษัทการเปรียบเทียบต้องใช้เวลาและแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริโภคมีความเห็นว่า การเสียเวลาและแรงงานในการเปรียบเทียบคุ้มกับเงินที่ต้องเสียไป การเปรียบเทียบจะมีคุณค่ามาก ถ้าซื้อสิ้นค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยหรือสิ่งของที่ใช้ได้ในระยะเวลายาวนาน การเปรียบเทียงจะทำให้ได้ของหรือบริการที่มีคุณภาพดี ราคาย่อเยา มีความปลอดภัยสูง แต่ถ้าเรามีเงินน้อยและหาของนั้นใช้ในระยะเวลาสั้น การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอาจจะไม่ต้องทำมากนัก เพราะจะเสียเวลาและแรงงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการซื้อวิทยุ เครื่องเล่นเทป รถจักรยาน อาจต้องเสียเวลาหาข้อมูลมาก  แต่ถ้าซื้อเครื่องเขียน เช่นดินสอ  ปากกา ยางลบ อาจไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบราคา ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่สะดวกที่สุด

ในบางครั้ง เมื่อเราต้องการศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการในครั้งแรกเราอาจใช้เวลาในการเปรียบเทียบมาก แต่ในครั้งต่อไปถ้าเราจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเราอาจไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานมากนัก เช่น ถ้าเราต้องการซื้อวิทยุในครั้งแรกเราอาจหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น คุณภาพของเสียง ราคา ความสะดวกในการใช้ ความคงทน และซื้ออย่างไม่มั่นใจนัก แต่ถ้าซื้อวิทยุใหม่อีกเครื่องหนึ่งเราจะเกิดความมั่นใจขึ้นและไม่ต้องใช้เวลามากในการตัดสินใจเพราะจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ ความรู้และประสบการณ์ช่วยให้เรารู้ว่าลักษณะใดดีหรือไม่ดีด บางครั้งหลังจากการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าชั่วระยะหนึ่ง ต่อไปเราอาจเจาะจงซื้อสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เลย เป็นการประหยัดเวลาและแรงงานการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการนั้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.