หลวงพ่อนักดำเนินงานและนักเผยแผ่

หลวงพ่อเสงี่ยมเป็นพระนักคุ้มครอง ดูพระเครื่อง

0014นักเผยแผ่ศาสนาพุทธ หลังจากจำพรรษาครองวัดห้วยจระเข้ ได้ปรับปรุงวัดห้วยจระเข้ ทั้งในด้านศาสนวัตถุ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาการ เปรียญ ดูพระเครื่อง ถนนพื้นข้างในวัดให้เจริญดูดีดูงามร่มรื่นสะอาดตา ท่านปฏิรูปวัดวาอารามจนวัดห้วยจระเข้เป็นวัดพัฒนาแบบอย่าง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ และเป็นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่น เมื่อพ.ศ.๒๕๔๓ ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ท่านเป็นประธานศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐม พระเครื่องยอดนิยม เป็นนักเทศน์ที่มีฝีปากกล้าโวหารเป็นที่น่าฟังจับหูผู้ฟัง ตอนเช้าตรู่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ท่านจะบรรยายธรรมตามสายเครื่องกระจายเสียงของวัดทุกวัน ถ้าวันใดท่านไม่ได้พูดธรรมะ โยมที่ฟังประจำจะมาถามว่าท่านป่วยหรือเปล่า ทำไมเมื่อเช้ามืดไม่พูดธรรมะ

นอกจากนี้แล้วหลวงพ่อเสงี่ยม ดูพระเครื่อง

OLYMPUS DIGITAL CAMERAท่านเคร่งครัดระเบียบและธรรมวินัยมาก ท่านจะสอนให้พระเณรฟังเสมอเรื่องข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ-สามเณร เรื่องกฎระเบียบพระธรรมวินัยแล้ว ยังสอนพระภิกษุ ดูพระเครื่อง สามเณรเป็นประจำ ว่ารู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่จะเกิดศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งยังได้เกื้อหนุนการเล่าเรียนของคณะสงฆ์ทุกระดับ ทำให้วัดห้วยจระเข้มีพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค พระเครื่องยอดนิยม และประโยคอื่นๆ หลายรูป ที่ผ่านมาท่านได้ส่งพระสงฆ์ไปเรียนระดับปริญญาตรี-โท-เอกจำนวนมาก การปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเสงี่ยมจะให้การเกื้อหนุนมาโดยตลอด นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเองทุกครั้ง แต่ละปีมีนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติปีละประมาณ ๑,๕๐๐ คน พระเครื่องยอดนิยม ถือได้ว่าท่านได้ทำงานของศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แม้ปัจจุบันตัวท่านจะมีพรรษายุกาลมากแล้วก็ตาม ท่านก็ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของความเป็นพระลงทำวัตรสวดมนต์ตอนตีสี่ และเช้า-เย็นทุกวัน เทศน์สอนประชาชนทุกวันพระ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.