การรับรองความเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร

การแปลเอกสารประเภทนี้ใช้เป็นพิเศษสำหรับเอกสารที่ต้องนำเสนอต่อศาลหรือสถาบันสาธารณะใด ๆ ข้อแตกต่างพื้นฐานระหว่างการแปลที่ได้รับการรับรองและการแปลโดยสาบานคือในการแปลโดยสาบานเอกสารที่แปลจะถูกปิดผนึกและลงนามโดยผู้แปลที่ได้รับมอบอำนาจและเป็นเอกสารที่มีผลบังคับใช้และเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ เอกสารแปลในการแปลสาบานสามารถจัดส่งได้เฉพาะบนกระดาษและต้องมีตราประทับและลายเซ็นของผู้แปลเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามเอกสารต้นฉบับสามารถส่งทางหรือแฟกซ์

เนื่องจากความเจริญในอุตสาหกรรมการบริการด้านการแปลเอกสาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้การมีนักแปลที่สาบานคือความต้องการของชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการร่างคำในภาษาต่างประเทศการมีนักแปลเอกสารที่สาบานกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในประเทศส่วนใหญ่นักแปลที่สาบานคือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เฉพาะเจาะจงและได้รับอนุญาตให้แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ในหลายประเทศนักแปลที่สาบานใช้ในการแปลเอกสารของศาล แต่พวกเขายังได้รับอนุญาตให้ทำคำแปลส่วนตัวด้วย

สาขาวิชากฎหมายเป็นวัฒนธรรมที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลระดับนานาชาติที่มีการแปลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องร้ายแรง นักกฎหมายมักจะต้องรับมือกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเอกสารทางกฎหมายที่มีแหล่งข้อมูลภาษาต่างกัน ดังนั้นคนต้องเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในการให้บริการแปลภาษา ความต้องการแปลเอกสารของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ทุกวันต้องจัดการกับเอกสารจำนวนมาก แต่เป็นคำแปลเอกสารที่สาบานว่าส่วนใหญ่จะขอ

การเพิ่มขึ้นรวมถึงความท้าทายสำหรับบริษัทใหม่

แห่งโลกาภูณ์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีกลุ่มใหม่ข้อมูลประชากรใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทภายใต้ปีกนก มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการทดลองความคิดสร้างสรรค์และการขยายตัว ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง ในเวลาเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจใหม่นี้และกับกองกำลังดิจิตอลที่ละลายอาณาเขตมีความกังวลมากมายเช่นกัน

วิธีการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และการสื่อสารเข้าใจได้ถูกต้องตามกลุ่มใหม่ ๆ หรือไม่ ข้อผิดพลาดของการตีความผิดพลาดเมื่อพูดถึงการสื่อสารการตลาด  ความเป็นไปได้ที่เอกสารจะได้รับการตีความผิดหรือคลุมเครือโดยผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่ทั้งหมดเครื่องหมายคำถามตามกฎข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการเว็บไซต์ปพลิเคชันคู่มือผลิตภัณฑ์คำแนะนำและการแปลเอกสารในสังคมอย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน  การจัดการความกำกวมกับเอกสารสำคัญโดยเฉพาะกฎหมาย

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.